tin tức

[SỰ KIỆN] TỔNG HỢP SỰ KIỆN KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI

KHAI MỞ MÁY CHỦ NHẬN QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ

I. ĐUA TOP XẾP HẠNG

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 12 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 20 trong các BXH phù hợp theo ngày sẽ nhận được phần quà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần thưởng các BXH theo ngày:

Ngày 1: BXH Thú Cưỡi

Phần thưởng

Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho thú cưỡi tối thiểu phải bậc 8

Ngày 2: BXH Cánh

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho cánh tối thiểu phải bậc 8

Ngày 3: BXH Thủ Hộ

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho thủ hộ tối thiểu phải bậc 8

Ngày 4: BXH Thần Binh

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho thần binh tối thiểu phải bậc 8

Ngày 5: BXH Thú Hồn

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho thú hồn tối thiểu phải bậc 8

Ngày 6: BXH Thông Linh

Phần thưởng

Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho thông linh tối thiểu phải bậc 8

Ngày 7: BXH Tiên Vị

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho tiên vị tối thiểu phải bậc 8

Ngày 8: BXH Trận Pháp

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho trận pháp tối thiểu phải bậc 8

Ngày 9 - 12 : BXH Linh Đồng

Phần thưởng


Phần thưởng danh hiệu chỉ áp dụng cho linh đồng tối thiểu phải bậc 8

II. Cấp Thế Giới

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc:  23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện toàn dân tăng cấp đạt mục tiêu có thể nhận thưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng


III. Hạn Mua Đặc Biệt Ưu Đãi

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc:  23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện tiên nhân có thể mua vật phẩm với giá ưu đãi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi ngày chỉ  được mua 1 lần duy nhất đối với 1 vật phẩm đạt yêu cầu có thể mua .
 • Thời Gian Mua Vật Phẩm
  - Mua vật phẩm trực tiesp tại giao diện sự kiện.

Giao diện sự kiện
IV. Tích Lũy Nap Ngày

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân nạp liên tục đúng số ngày quy định có thể nhận phần thưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng
V. Đầu Tư

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân đầu tư vào gói vật phẩm với giá 8888 KNB, nhận hoàn trả 8888 KNB khóa. Sau 8 ngày có thể nhận hoàn trả x10.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng


VI. 7 Ngày Đăng Nhập

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân dăng nhập mỗi ngày nhận phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần ThưởngVII. Mục Tiêu - Lực Chiến

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân lê đạt các mốc Lực chiến có thể nhận phần thưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng


VIII. Mục Tiêu - Mỗi Ngày

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân hoàn thành các yêu cầu của sự kiện có thể nhận phần thưởng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Mục tiêu - Đấu trường

Thời gian diễn ra từ ngày 1-8 từ lúc khai mở máy chủ . Mỗi ngày đăng nhập nhận phần thưởng tương ứng với vị trí trên BXH.

Phần thưởngMục tiêu - Bảo Tháp

Thời gian diễn ra vào ngày thứ 2 từ lúc khai mở máy chủ. Khi tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng
Mục tiêu - Thông Quan

Thời gian diễn ra vào ngày thứ 3 từ lúc khai mở máy chủ. Khi tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng
Mục tiêu - Thiên Cung

Thời gian diễn ra vào ngày thứ 4 từ lúc khai mở máy chủ. Khi tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng
Mục tiêu - Tàng Bảo Đồ

Thời gian diễn ra vào ngày thứ 5 từ lúc khai mở máy chủ. Khi tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng tương ứng.

Phần thưởngMục tiêu - Sủng Vật

Thời gian diễn ra vào ngày thứ 6 từ lúc khai mở máy chủ. Khi tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng tương ứng.

Phần thưởngMục tiêu - Rèn

Thời gian diễn ra vào ngày thứ 7 từ lúc khai mở máy chủ. Khi tiên nhân hoàn thành yêu cầu đạt mốc có thể nhận phần thưởng.

Phần thưởng
IX. Quỹ Trưởng Thành 

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân đầu tư 20000 KNB, khi lên cấp sẽ nhận phần thưởng, tổng hoàn trả x10.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần thưởng


X. Xích Viêm Ma

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng. Ải cuối nhận thẻ VIP phẩm chất cam.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện 

Giao diệnPhần thưởng
XI. Kim Si Đại Bàng

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 9 tính từ khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 16 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân qua mỗi ải nhận phần thưởng. Ải cuối nhận thẻ VIP phẩm chất cam.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện 

Phần thưởng 
XII. Tích Nạp

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày  khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân nạp đúng mốc sẽ nhận được phần thưởng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện 

Phần thưởng 

XIII. Trực Giai Thăng Cấp

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày  khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc:  23h59 ngày thứ 8 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân mỗi ngày nạp tối thiểu 100k VNĐ sẽ nhận được tăng bậc đan, và các vật phẩm khác.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện 

Phần thưởng 


XIV. Nạp Liên Tục

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày  khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc:  23h59 ngày thứ 12 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian sự kiện Tiên nhân nạp đạt mốc KNB nhận phần thưởng khác nhau theo ngày. Khi kết thúc thời gian sự kiện server mới sẽ chuyển qua sự kiện tuần hoàn.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện 

Giao diện

Phần thưởng sự kiện theo ngày:

Ngày 1: Sự kiện Thú Cưỡi

Phần thưởng

Ngày 2: Sự kiện Cánh

Phần thưởng


Ngày 3 : Sự kiện Thủ Hộ

Phần thưởng

Ngày 4 : Sự kiện Thần Binh

Phần thưởng


Ngày 5 : Sự kiện Thú Hồn

Phần thưởng

Ngày 6 : Sự kiện Thông Linh

Phần thưởng


Ngày 7 : Sự kiện Tiên Vị

Phần thưởng


Ngày 8 : Sự kiện Trận Pháp

Phần thưởng


Ngày 9 - 12 : Sự kiện Linh Đồng

Phần thưởng
Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.
 
BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5